Hotărâri

În intervalul de lucru 2011-2015 şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5735/2011, la art. 30 se menţionează că în urma fiecărei sesizări sau contestaţii Consiliul Naţional de Etică elaborează un raport în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii sesizării sau a contestaţiei ori de la data autosesizării. În conformitate cu art. 31(2) din Regulamentul menţionat mai sus,hotărârea CNECSDTI pentru aprobarea raportului prevăzut la alin. (1) este avizată de Direcţia juridică din cadrul MECTS şi transmisă de către secretariatul CNE, în termen de 2 zile lucrătoare de la avizarea acestuia, către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, către ANCS, către conducătorul unităţii sau instituţie şi către organismele sau persoanele îndreptăţite legal pentru aplicarea sancţiunilor recomandate, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, şi este publicat în acelaşi termen pe site-ul web al CNE.